top of page

Privacyverklaring

 

Inleiding 

Dit privacy statement is van toepassing op iedereen die op of voor de vestiging van Vint b.v. werkzaam is. Hiertoe behoren onder meer: personen met een arbeidsovereenkomst met Vint b.v.; personen met een stage- of vergelijkbare overeenkomst met Vint b.v.; personen met een arbeidsovereenkomst met een derde die werkzaamheden verrichten voor Vint b.v.; zelfstandigen zonder personeel die een opdracht uitvoeren voor of bij Vint b.v.; mits zij werkzaam zijn op of voor de vestiging Vint b.v..

 

Dit privacy statement is ook van toepassing op personen die persoonsgegevens aan Vint b.v. hebben verstrekt om te worden bemiddeld naar werk of een opdracht, dan wel om ten behoeve van een derde arbeid te verrichten in dienst van of via Vint b.v.. Voor deze personen geldt dezelfde privacy statement dat specifiek is gericht op de flexwerker, kandidaat, sollicitant, zelfstandige zonder personeel of (directe of ingehuurde) werknemer die in dienst van of via Vint b.v. wordt bemiddeld naar werk of een opdracht, dan wel ten behoeve van een derde arbeid verricht.

 

Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens 

Vint b.v. waarvoor u werkzaam bent, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder andere administratief en facilitair gebied.  

 

Vint b.v. houdt kantoor aan de Radesingel 12 te (9711 EJ) Groningen.  

 

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in onze databank (UB+) van Vint b.v. waarvoor u werkzaam bent. Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Vint b.v. meldt de verwerkingen van persoonsgegevens (indien nodig) bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn te 

raadplegen in het WBP melding register dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP: http://www.cbpweb.nl.   

 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens  

De persoonsgegevens die Vint b.v. ontvangt van personen of zelfstandigen zonder personeel waarop dit privacy statement van toepassing is, verwerken wij voor de volgende doeleinden: 

 

 1. om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;  

 2. om met u een werknemers-/werkgeversrelatie/bemiddelingsovereenkomst aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren;  

 3. om een relatie gericht op het uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden; 

 4. voor het voeren van een financiële-, opdracht- en contractadministratie (waaronder het doen van betalingen en het sluiten van contracten); 

 5. om u te begeleiden, op te (laten) leiden en/of aan te sturen bij de uitoefening van uw werkzaamheden; 

 6. om te beoordelen of u onder loonkostenvoordeel valt; 

 7. om onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen; 

 8. om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;  

 9. voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van analyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid; 

 

De doeleinden genoemd onder de punten 5, 6, 7, 8 en zijn niet van toepassing op de zelfstandigen zonder personeel waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. Het doeleinde genoemd onder punt 2 is daarnaast niet van toepassing op personen met een stage- of vergelijkbare overeenkomst en op personen met een arbeidsovereenkomst met een derde.

 

Verwerking van de persoonsgegevens Vint b.v. verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum- en plaats, (kopie) verblijfsvergunning, nationaliteit, geslacht, burgerlijke staat, (kopie) ID-bewijs / paspoort, BSN, documentnummer + geldigheidsdatum, bankrekeningnummer, curriculum vitae (CV), kopie diploma’s certificaten, (kopie) getuigschriften / referentie. 

 

* Extra voor zzp-ers; (kopie) werkvergunning, kopie kvk, btw-nummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, kopie VAR verklaring, bewijs 3 maandelijks betaling van omzetbelasting.

 

Vint b.v. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde (andere) werkmaatschappijen voor zover van belang voor de uitvoering van uw werkzaamheden, evenals aan relaties (bijvoorbeeld klanten waarvoor u staat opgesteld), leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Denk hierbij aan het aanmelden bij een site, voor bijvoorbeeld een poortinstructie of een pas aanvraag. Wij zullen, wanneer het nodig is, een geanonimiseerde kopie van het id kaart /paspoort mee sturen. Hier wordt weggevaagd; documentnummer, bsn (bij een pas ouder dan 2014), geboortedatum en de foto. Let wel; neem ter controle altijd uw paspoort / id kaart mee! U heeft namelijk ten alle tijden identificatieplicht. 

 

Daarnaast kan Vint b.v. uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen. 

 

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit gedrag.  

 

De bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van wet in veel gevallen een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, onze re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, hetgeen in diverse (toekomstige) wet- en regelgeving is terug te vinden. Personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt zijn onder meer mensen die gedurende langere tijd werkloos zijn, 50 jaar of ouder zijn en/of zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan werk komen.

 

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Wij kunnen de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.  

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland, met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen. Vint b.v. heeft echter de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.  

 

Bewaarplicht

Vint b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.  Wij moeten ons houden aan de volgende bewaarplichten:

 • Kopie id / paspoort + loonheffingsverklaring: 5 jaar na einde dienstverband.

 • Kopie arbeidsovereenkomst: 7 jaar na einde dienstverband.

 

Inschrijvingen zonder terbeschikkingstelling, worden zonder toestemming binnen 4 weken vernietigd. Denk hierbij aan cv’s, inschrijfformulieren etc. Bij uw toestemming, zullen wij de gegevens max 1 jaar in bestand houden. Deze worden hierna ook vernietigd.

 

Beveiliging

Vint b.v. spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Vint b.v., die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

 

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Vint b.v. kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.  

 

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Vint b.v. voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,-- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,-- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Vint b.v. zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.  

 

Inzagerecht U kunt ons op elk gewenst moment Vint b.v. verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u Vint b.v. op elk gewenst moment verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Vint b.v. streeft ernaar zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren en/of een correctie door te voeren.  

 

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop Vint b.v. uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze eveneens kenbaar maken aan Vint b.v.. 

Vint b.v. streeft ernaar zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren. Zonder tegen bericht, gaat u akkoord met dit privacy statement.

 

Aanpassen Privacy statement  

Vint b.v. kan dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement kunt u opvragen op de vestiging van Vint b.v.. 

bottom of page